Sürekli Form Özel Fatura Hürok Sürekli Form
Hakkımızda Referanslarımız Kurumsal Bilgi Bankası İletişim
Dernek Gelirleri Alındı Belgesi
Ambar Tesellüm Fişi
Sürekli Form Kağıdı
Özel Fatura baskısı - Anlaşmalı matbaa
Özel Fatura Nedir

Özel faturalar, banka tarafından ihracat alışının yapıldığı faturalar olup bavul ticareti'nde kullanılmaktadır.

Türkiye'de ikamet Etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan satışlar hakkında Tebliğ (İhracat 2003/3) Madde
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde Özel fatura düzenlemek suretiyle yapılacak satışlar;


özel fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla özel faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması, Mal bedeli dövizlerin, aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi
düzenletilmesi, kaydıyla, mer'i ihracat yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (c) bendine istinaden ihracat olarak kabul edilir.

Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen özel faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilir.

özel Fatura Şekli
özel Fatura nasıl düzenlenir
özel fatura muhteviyatı ihracat, özel faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, özel fatura üzerinde ünvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılır.
Ancak, deri ve deri mamülleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin özel faturalar,
Dahilde İşlemi İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılmaz.

Özel Fatura örneğiÖzel Fatura örneği

Özel Fatura, Türkiye de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan teslim ve satışlarda (Bavul Ticaretinde) düzenlenen belgedir. Beş nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası alıcıya verilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü nüshaları eşya, gümrükten çıkarken onaylatılmak üzere alıcıya teslim edilir. Beşinci nüshası ise satıcıda kalır.
Satıcı Özel Faturayı KDV'siz ve döviz cinsinden düzenler. Fatura tutarı karşılığında bankadan Döviz Alım Belgesi alır.

Türkiye de ikamet etmeyen kişilere "Özel Fatura" düzenleyerek mal satışı yapma yetkisine (iznine) sahip KDV mükellefleri, 29 Aralık 2010 tarihinden geçerli olmak üzere faturalarını yeniden bastırmaları halinde "Ölçü Birimi" ve "Ağırlık Birimi" bilgilerini ihtiva edecek iki sütun ilave edeceklerdir.

Özel Fatura düzenleme yetkisine sahip satıcı mükellefler, halen kullanmakta oldukları, "Özel Fatura"larını düzenlemeye devam edebileceklerdir.

Ancak;

a- Halen kullanmakta oldukları"Özel Fatura"larının her beş nüshasında da yer alacak şekilde faturanın arkasına, teslime konu malın geçerli ölçü birimi (kutu, koli, adet, kilogram, litre, metre gibi) bilgilerini yazacaklardır.

b- Bilgiler ve fatura muhteviyatı; malların kilogram ölçü birimi dikkate alınarak hesaplanacak, malın ağırlığı faturanın arkasına yazılacaktır.

c- Özel Fatura düzenleme yetkisine sahip satıcı tarafından, faturanın arkasına yazılan "Ölçü Birimi" ve Ağırlık Birimi" bilgileri kaşe kullanılarak imzalanacaktır.

d- Satış anında alıcıya teslim edilecek olan "Özel Fatura"nın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü nüshalarının arkasının kaşe onaylı olması gerekir.

Bu tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren düzenlenen Özel Faturalı satışlara ait malların gümrükten çıkışı esnasında yapılan kontrollerde, fatura arkasına satıcı tarafından düzenlenen "Ölçü Birimi" ve Ağırlık Birimi" bilgileri, kaşe onayı ve imzası aranacaktır. Özel Fatura 2011

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:1661 Şişli - İstanbul Tel: 0212 210 63 49e-mail: info@surekliform.com
reklam ajansı