Sürekli Form Sürekli Form İrsaliyeli Fatura Hürok Sürekli Form
Hakkımızda Referanslarımız Kurumsal Bilgi Bankası İletişim
Dernek Gelirleri Alındı Belgesi
Ambar Tesellüm Fişi
Sürekli Form Kağıdı
Sürekli Form İrsaliyeli Fatura - Anlaşmalı matbaa

Sürekli form İrsaliyeli fatura

İRSALİYELİ FATURA HAKKINDA BİLGİLER
VUK'nin 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde, aşağıda sıralanan esaslara uygun olarak "irsaliyeli fatura" düzenleyebileceklerdir.

B. Özellik Arz Eden Hususlar:
İlgili kanun maddesinden ve yukarıda belirtilen tebliğlerden hareket ile İrsaliyeli Fatura için Özellik arz eden husuları aşağıdaki gibi sıralamak mümkün. Buna göre;
1- İrsaliyeli fatura" uygulamasına hesap dönemi içinde geçilemez, kesinlikle hesap dönemi başında geçilmesi gerekir. Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden itibaren bu usulü seçebilirler; daha sonra hesap dönemi içinde usulün değiştirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu durumdaki mükellefler hem "irsaliyeli fatura", hem de ayrı ayrı fatura ve irsaliye düzenleyemezler.

Bu usulü seçen mükellefler, hesap dönemi baüçnda başlamak ve o takvim yılı sona ermeden fatura veya sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenleyemezler hükmü ise, 232 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değiştirilerek, aynı zamanda fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanma hakkı da tanımaktadır.
(232 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği;mükellefler, faaliyetleriyle olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, bundan böyle fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı da kullanabileceklerdir. satılan malın Alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde, Satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenlenebileceği gibi ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebilecektir. İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde Ayrıca sevk irsaliyesiaranmayacaktır. Teslim edilen malın Alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise, sevk irsaliyesi Alıcı tarafından tanzim edilecektir. aynı müessesenin birden çok işyerlerinin veya şubelerinin bulunması ve bunlar arasında mal sevkiyatının yapılması halinde, bu Taşımaişlemleri için yalnızca sevk irsaliyesi düzenlenmesi yeterli olacaktır. Fatura, irsaliyeli fatura ve sevk irsaliyesi kullanılmasına ilişkin olarak daha önce yayımlanmış olan Vergi Usul Kanunu Genel tebliğlerinin bu tebliğe aykırı olmayan kısımlarının uygulamasına devam olunacaktır.)
2- İrsaliyeli Fatura uygulamasını seçen mükelleflerden mal satın alan mükelleflerin, bu malları Taşımaları veya taşıttırmaları esnasında "irsaliyeli fatura" bulunması halinde, bunların "sevk irsaliyesi " düzenleme yükümlüLÜKleri yoktur. İrsaliyeli fatura'nın altında, "bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde Ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz." ifadesine yer verilecektir.
3- malı satan mükellefler İrsaliyeli Fatura'yı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. İrsaliyeli fatura'nın iki nüshası mutlaka malı taşıyan Araçta bulundurulacak, yoklama ve denetimlerde "irsaliyeli fatura"nın iki nüshası da ibraz edilecektir.
4- İrsaliyeli Fatura'da; faturayı düzenleyenin adı, ticari ünvanı, iiş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı ile nereye ve kime gönderileceği; Müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, düzenleme tarih ve saati ile Anlaşmalı matbaa ile bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilerin eksik olması halinde "irsaliyeli fatura" hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
V- SONUÇ:
Fatura normal olarak malın teslimi sırasında düzenlenir. Bazı hallerde teslimden bir süre önce, Bazı hallerde de teslimden bir süre sonra düzenlenmesi de mümkündür. Ancak faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir. satılan malın teslim tarihinden sonra veya teslimi sırasında düzenlenmiş olsa dahi, faturada malın teslim (irsaliye) tarihi ve irsaliye numarası yer alacak ve Ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir.

VUK. Madde 215:
1. Bu kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek Diğer defterlere de yapılabilir.
2. kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. şu kadar ki yurt dışındaki Müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.
Esas olan; sevk irsaliyesinin ancak alım satıma konu olan ve ticari bir nitelik taşıyan malların sevkinde düzenlenmesi gereken bir belge olduğudur. Burada amaç ticari bir teslimin nihai olarak faturaya bağlanmasını sağlamaktır. Hiçbir ticari niteliği olmayan teslimlerde sevk irsaliyesi düzenlemez.


Sürekli form fatura istekleriniz için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.

Sürekli Form Matbaa, kalan bölümü en kaliteli bir şekilde üretip en kısa zamanda size teslim edecektir.
irsaliyeli fatura örneği
Harman Makinas

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:1661 Şişli - İstanbul Tel: 0212 210 63 49e-mail: info@surekliform.com
reklam ajansı